Adatkezelési tájékoztató

A Repzootic Animal Center Kft. elkötelezett az általa kezelt személyes adatok védelmében, azokat bizalmasan kezeli és biztosítja a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok érvényesülését, illetve megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, amellyel garantálni képes az adatok biztonságát.

Jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR"), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Info. tv.") előírásainak megfelelően készült.

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse az adatvédelmi és adatkezelési elveket, adatvédelmi jogokat, illetve, hogy tájékoztassa a szolgáltatásaival összefüggő személyes adatkezelésével érintett természetes személyeket adatkezelési gyakorlatáról és eljárásairól. Adatkezelő az e tájékoztatóban foglaltakhoz minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magára nézve kötelezőnek tartja.

A Repzootic Animal Center Kft., mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


I. Az adatkezelő megnevezése

Cégnév: Repzootic Animal Center Kft.

Székhely: 7723 Erdősmecske, Ady Endre utca 25.

Cégjegyzékszám: 02 09 083097

Adószám: 25980765-2-02

Honlap: https://www.mecskezoo.hu/hu/

E-mail cím: info@mecskezoo.hu

Telefonszám: 0032473662221

Képviselő: Sharon Oplinus


II. Fogalmak

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;


III. Adatkezelési alapelvek

A Repzootic Animal Center Kft., mint adatkezelő jogszabályban foglalt kötelezettségének megfelelően felelősséget vállal az alábbi elvek és jogok érvényelüléséért:

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen, tisztességese, illetve az érintettek számára átlátható, megismerhető módon végzi;

- célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célok mentén történik, az adatkezelő közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás céljából, illetve statisztikai célból történő további adatkezelést nem végez;

- adattakarékosság: az adatgyűjtés minden esetben az adatkezelés céljának megfelelően és csupán a szükséges mértékben történik;

- pontosság: az adatok minden esetben megfelelnek a pontosság és a naprakészség feltételeinek, az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse

- korlátozott tárolhatóság: az adatok tárolása minden esetben olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csupán a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé,

- integritás és bizalmas jelleg: adatkezelő a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet;

- elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős a jogszabályokban és jelen tájékoztatóban megfogalmazottak megvalósulásáért, illetve vállalja a megfelelés igazolására való képességet.


IV. Az érintettek adatkezelésre, az adatok felhasználására vonatkozó jogai és azok érvényesítése

A hozzáféréshez való jog

A szolgáltatásokat igénybe vevő személy jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje az adatkezelés célját, az érintett adatok körét, a tárolás tervezett időtartamát, illetve a címzettek körét.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyául szolgáló személyes adatok másolatát a felhasználó ezen kérése esetén rendelkezésére bocsátja, első alkalommal ingyenesen, minden további esetben adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként nem kéri.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:

Az adatkezelő nem kötelezett az adatok törlésére vonatkozó kérelemnek, amennyiben:

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által megadott elérhetőségeken jelezze személyes adatai kezelésére vonatkozó korlátozási kérését, amennyiben:

Az adatkezelő a korlátozás feloldásáról az érintettet minden esetben előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett személy jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő. Az adatkezelő nem köteles az érintett vonatkozó kérelmének eleget tenni, amennyiben:

• a személyes adatok kezelése valamely fontos közérdekből szükséges,

• a kérelem teljesítése mások jogait hátrányosan érintené.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, amennyiben az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival vagy szabadságaival szemben, illetve valamilyen jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hatósági jogorvoslathoz, panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes hatóságnál –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a vonatkozó, jelen tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályokban foglaltakat. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.


V. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

V.1. Hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés célja a Repzootic Animal Center Kft. által végzett tevékenység népszerűsítése, az érintettek tájékoztatása.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, email cím – mely adatok a felhasználó azonosításához szükségesek.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A hírlevél küldéséhez megadott személyes adatokat az adatkezelő az érintett tiltakozáshoz való jogának érvényesítéséig (leiratkozás) kezeli, a törlésre vonatkozó kérelem jelzését követően adatkezelő az érintett személyes adatait haladéktalanul törli.


V.2. Online kapcsolattartás a Repzootic Animal Center Kft. e-mail címén keresztül

Az adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, ügyintézés, tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatot kérő személy önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, email cím – mely adatok a felhasználó azonosításához szükségesek.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása, illetve a kapcsolatfelvételt követő 1 év.


V.3. A Repzootic Animal Center Kft. weboldalán történő szolgáltatás igénybevétel (vevőként, adományozóként, stb.)

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás megvalósulása.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, email cím, vásárlási vagy adományozási összeg, bankszámlaszám, életkor, lakcím, levelezési cím, számlázási adatok, mint név, cím, lakcím.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonása.


V.4. Fényképek, videók készítése

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által megvalósított rendezvények dokumentálása, népszerűsítése.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: a Repzootic Animal Center Kft. területén készült kép- és hangfelvételek.

A Repzootic Animal Center Kft. az általa nyújtott szolgáltatások, ajánlatok népszerűsítése érdekében profiloldalt működtet a legnagyobb közösségi hálózatok oldalán. Az ezeken az oldalakon esetlegesen publikált személyes adatokat az Állatkert nem kezeli, így további adatkezelés nem történik. A profiloldal látogatóira az adott közösségi oldal adatvédelmi- és szolgáltatási feltételei irányadóak.

A Repzootic Animal Center Kft. fenntartja a jogot, hogy a stílusában, és hangnemében az Állatkert szellemiségével össze nem egyeztethető tartalmú hozzászólásokat eltávolítsa, ugyanakkor a látogatók által közzétett tartalmakért nem vállal felelősséget.


V.5. Panaszkezelés

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, a fogyasztói panasz kivizsgálása, jegyzőkönyv felvétele, ügyintézés.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, email cím, lakcím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a panasz bejelentését igazoló dokumentumot, valamint a felhasználó részére adott válasz másolati példányát öt évig megőrzi és szükség esetén azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatja.